Mia Teräsaho ja Sonja Soronen
TYÖELÄMÄ

Sukupuolella väliä? – Viisi vinkkiä sukupuolitietoiseen viestintään

Jokainen meistä viestii joskus. Parhaimmillaan käyttämämme kieli ja kuvat voivat puhutella, tehdä näkyväksi sekä lisätä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä arvostusta. Yksi viestinnän laatua parantava näkökulma on sukupuolitietoisuus.

Sukupuolitietoisen viestinnän keinoin voidaan purkaa eri sukupuoliin liitettyjä haitallisia normeja ja oletuksia sekä torjua syrjintää. Sukupuolitietoinen viestintä lisää myös moninaisuuden huomioon ottamista.

Kokosimme viisi vinkkiä, joilla pääset alkuun sukupuolitietoisen kielen ja kuvituksen käyttöönotossa.

1. Tee tietoinen valinta siitä, tuotko sukupuolen esiin tekstissä

Sukupuolitietoisessa viestinnässä keskeistä on tunnistaa sukupuolen merkitys ja nostaa se tietoisesti tarkastelun kohteeksi sekä viestinnän sisällöissä että sen käytännöissä. Tieto sukupuolesta voi olla joskus tekstissä olennainen, toisinaan taas seksistinen, syrjivä tai epäolennainen.

Sukupuolitietoisuus tarkoittaa perusteltuja valintoja ja pohdintaa siitä, onko sukupuolen esiintuominen sisällöissä perusteltua vai ei. Harkinta tulee tehdä tilannekohtaisesti. Sukupuolitietoisiin valintoihin vaikuttavat esimerkiksi tekstin tarkoitus, tavoite, kohderyhmä ja konteksti.

Jos viittaat tekstissä kaikkiin ihmisiin, harkitse sukupuolineutraalia kielenkäyttöä. Jos taas viittaat tiettyyn ihmisryhmään, harkitse sukupuolen esiintuomista. Sukupuolen merkitys on tärkeää nostaa esiin etenkin, jos ilman sitä jotain tärkeää tietoa jää pois.

Sukupuolitietoisuus tarkoittaa perusteltuja valintoja ja pohdintaa siitä, onko sukupuolen esiintuominen sisällöissä perusteltua vai ei.

2. Vältä toistamasta eri sukupuoliin liitettyjä yleistyksiä ja oletuksia

Sukupuolitietoisuus on sukupuolinormien ja stereotypioiden tunnistamista sekä niiden kriittistä arviointia. Sukupuoli esitetään teksteissä usein normatiivisilla tavoilla. Esimerkiksi naisista kertovissa jutuissa kuvataan enemmän ulkonäköä ja perhettä verrattuna miehistä kirjoitettuihin juttuihin.

Suomessa on yhä käytössä sukupuoleen viittaavia ammattinimikkeitä, kuten hotelliemäntä, palveluesimies ja lakimies, vaikka näille kaikille on olemassa sukupuolineutraalit vastineet, esimerkiksi hotellivastaava, palveluvastaava, ja juristi tai asianajaja. Sukupuoli saatetaan myös merkitä epäsymmetrisesti lisäämällä sukupuolta kuvaava etuliite, esimerkiksi johtaja – naisjohtaja.

Sukupuolitietoista kielenkäyttöä on sukupuolittuneiden ammattinimikkeiden korvaaminen sukupuolineutraaleilla vastineilla sekä nais-etuliitteen välttäminen silloin, kun mies-etuliitettäkään ei käytetä tai toisinpäin.

Jo useat organisaatiot, kuten Aamulehti, Duunitori ja Neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat ottaneet käyttöön sukupuolineutraalit ammattinimikkeet. Olisiko seuraavaksi Skilla ry:n vuoro?

Huomioi lukijoiden moninaisuus siten, että kaikki voivat tunnistaa tekstistä itsensä ja kokea viestin koskevan heitä.

3. Tuo esiin moninaisuutta, jotta jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon

Sukupuolitietoinen viestintä edellyttää sukupuolen ja muun moninaisuuden huomioimista. Huomioi lukijoiden moninaisuus siten, että kaikki voivat tunnistaa tekstistä itsensä ja kokea viestin koskevan heitä.

Silloin, kun tekstissä ei ole kyse vain naisista ja miehistä, puhu kaikista tai eri sukupuolista. Vältä ilmaisuja molemmat, kummatkin ja vastakkaiset sukupuolet, sillä ne sisältävät ajatuksen siitä, että sukupuolia olisi vain kaksi. Ota huomioon perheiden ja vanhemmuuden moninaisuus. Käytä sukupuolittuneiden käsitteiden sijaan esimerkiksi sanoja kumppani, puoliso, vanhempi tai kotiväki.

Viesti kunnioittavasti kaikista ihmisistä. Käytä tekstissä esiintyvien ihmisten omia määritelmiä itsestään ja sukupuolestaan. Voit myös kysyä, miten he haluavat tulla sukupuoleltaan kuvatuiksi. Kysy ihmiseltä, haluaako hän, että esimerkiksi hänen perhesuhteensa, vammansa, taustansa tai kansalaisuutensa tuodaan esille, ja mitä sanoja hän toivoo niistä käytettävän.

Jos olet epävarma termien käytöstä, käytä apuna aiheen sanastoja tai kysy neuvoa alan asiantuntijalta tai järjestöltä.

4. Käytä kuvia, jotka aidosti kuvaavat monimuotoista yhteiskuntaa

Valitse kuvia, joissa on sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eri-ikäisiä ja erinäköisiä ihmisiä moninaisissa rooleissa ja tehtävissä. Kuvituksen tulisi heijastaa yhteiskunnan eri puolia, jotta kaikki ihmiset voivat nähdä kuvissa itsensä kaltaisia henkilöitä eri aloilla ja erilaisissa työtehtävissä.

Moninainen kuvitus purkaa työelämän sukupuolen mukaista segregaatiota eli naisten ja miesten eriytymistä eri aloille ja tehtäviin. Kuvaa eri sukupuolia olevia ja taustoiltaan moninaisia ihmisiä etenkin voimakkaimmin sukupuolen mukaan eriytyneissä sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan ja ICT-alan ammateissa, mutta myös johtotehtävissä. Esimerkiksi nainen suuren teknologiayrityksen johtajana.

Monimuotoisuus kuvituksessa ei yksistään riitä, vaan sukupuolitietoisuutta ja monimuotoisuutta edistävien keinojen pitää näkyä arjessa työpaikkojen ja -yhteisöjen käytännöissä ja toiminnassa.

Muista, että virheet ovat sallittuja ja niistä oppii.

5. Ota keinot käyttöön osana työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa

Tasa-arvosuunnitelma on työpaikoille erinomainen työkalu sukupuolitietoisen viestinnän toimenpiteiden määrittämiseen, aikataulutukseen, vastuutukseen, seurantaan ja toteutumisen arviointiin. Tasa-arvolain (609/1986) mukaan työnantajien, viranomaisten ja koulutusten järjestäjien tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti.

Tasa-arvosuunnitelma voidaan yhdistää samaan suunnitelmaan ihmisten yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden kanssa. Yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) perustuvan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta muun muassa alkuperän, iän, seksuaalisen suuntautumisen ja muun henkilöön liittyvän syyn suhteen.

Yksi esimerkki tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteestä on sukupuolitietoisen kielenkäytön ja kuvituksen hyödyntäminen rekrytoinneissa. Hakuilmoituksessa hakijoiksi kannattaa kannustaa eri sukupuolia olevia ja eri ikäisiä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Käytä sukupuolineutraaleja nimikkeitä ja muista myös monimuotoisuutta edistävä kuvitus.

Ota sukupuolitietoisen viestinnän keinot käyttöön ja hyödynnä tukimateriaaleja: sukupuolitietoisen viestinnän vinkit, tasa-arvokoulutus ja tasa-arvosanasto. Muista, että virheet ovat sallittuja ja niistä oppii.


 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sukupuolella väliä? -hanke tuotti materiaaleja sukupuolitietoisesta viestinnästä ja koulutti aiheesta yli 300 toimittajaa ja viestinnän ammattilaista vuosien 2019–2021 aikana. Sukupuolitietoisen viestinnän keinojen kehittäminen ja jalkauttaminen jatkuu THL:n Moninaisesti parempi- ja Segregaation purku -hankkeissa.

Kirjoittajat: Mia Teräsaho toimi Sukupuolella väliä? -hankkeen projektipäällikkönä ja Sonja Soronen hankkeen projektikoordinaattorina. Teräsaho toimii tällä hetkellä THL:lla kehittämispäällikkönä Moninaisesti parempi -hankkeessa ja Segregaation purku -hankkeen projektipäällikkönä. Soronen toimii erikoissuunnittelijana Segregaation purku- ja Yhdenvertaisuuden tekijät -hankkeissa.

 

 


Verkkolehti Skillan yhteistyöartikkeleissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Skilla ry:n kantaa.

Jaa artikkeli