Kuvituskuva: vaaleanpunaisiin pukeutuneen naisen toisessa kädessä on kynä ja edessä muistilehtiö, toinen käsi näpyttelee kännykkää.
Virpi Rouhiainen
JÄRJESTÖ

Hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat ansaitsevat arvostusta

"Olkaa ylpeitä työstänne, tuntekaa oikeutenne ja muistakaa, että Skilla on aina teidän tukenanne", muistuttaa Skillan puheenjohtaja Virpi Rouhiainen kaikkia hallinnon moniosaajia.

Skillan missio on olla korkeasti koulutettujen hallinnon ja toimistotyön osaajien ääni. Olemme toimineet yli 50 vuotta alan asiantuntijoiden edunvalvojana, tarjonneet laajan ammattiverkoston ja parantaneet hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-ajalla.

Skillan hallitukselle ja työntekijöille on tärkeää tietää, mitä korkeasti koulutetuille hallinnon ja toimistotyön asiantuntijoille kuuluu. Yksi merkittävimmistä tiedonlähteistä meille ovat säännölliset jäsentutkimukset, joita olemme toteuttaneet vuosikymmenten ajan. Jäsen- ja palkkatutkimusten avulla olemme voineet valmentaa jäseniämme vastaamaan entistä paremmin työelämän vaatimuksiin sekä puuttumaan edunvalvonnallisiin epäkohtiin ajoissa. Jäsenkyselyiden lisäksi kuuntelemme jäsentemme ja sidosryhmiemme palautetta herkällä korvalla. Näiden pohjalta järjestämme koulutuksia ja tapahtumia, mahdollistamme ammattiverkoston tarjoaman vertaistuen sekä viemme viestiä eteenpäin ammattiliitolle ja jopa median edustajille. Kaiken tämän tarkoituksena on vahvistaa jäsentemme osaamista ja ammatti-identiteettiä, ja luoda parempaa työelämää hallinnon ja toimistotyön korkeasti koulutetuille asiantuntijoille.

Vuoden 2021 lopulla toteutimme verrattain laajan kyselyn, missä aiemmasta poiketen selvitimme, kohdataanko alalla häirintää, epäasiallista kohtelua tai työtehtävän väheksymistä. Tutkimuksessa oli myös aatteellisia kysymyksiä selvittääksemme alan ammattilaisten arvoja ja ajatuksia tämänhetkisestä ammattiyhdistysliikkeen asemasta. Viime vuosina järjestäytymisaste on ollut laskevassa suunnassa valtakunnallisesti ja halusimme tietää, mitä ammattiliitto merkitsee meidän jäsenillemme. Jäsen- ja palkkatutkimuksen avulla saimme tärkeää tietoa jatkuvasti kehittyvän alamme nykytilanteesta, mistä kiitos kuuluu kaikille tutkimukseen vastanneille! Jäsen- ja palkkatutkimuksen tuloksista haluan nostaa kolme asiaa, jotka kiinnittivät huomioni.

Jäsentutkimuksemme tuloksista näkyi selvästi jäsentemme ylpeys omasta ammattikunnastaan ja tyytyväisyys nykyiseen työhönsä.

1. Hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat ovat ylpeitä omasta ammattikunnastaan

Hallinnon ja toimistotyön osaajan tunnistaa niin sanotusta can do -asenteesta, hybridiosaamisesta ja organisoinnin asiantuntijuudesta. Jäsenemme ovat korkeasti koulutettuja ammattilaisia, joiden työ on merkityksellinen osa organisaatiota.

Oli ilo huomata, että tutkimuksen tuloksista näkyi selvästi jäsentemme ylpeys omasta ammattikunnastaan ja tyytyväisyys nykyiseen työhönsä. Yhä useampi kokee myös saavansa tarvittavaa tukea esihenkilöltä sekä tulee kohdelluksi tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti työpaikallaan. Tämä on juuri sitä, mihin Skilla toiminnallaan pyrkii: varmistamme jäsentemme oikeudenmukaisen kohtelun työelämässä.

Hallinnon ja toimistotyön osaajat luontaisesti omaksuvat uusia menetelmiä ja ovat valmiina oppimaan uutta työnsä kehittämiseksi. Työelämä ja sen vaatimukset muuttuvat koko ajan, ja tulosten perusteella jäsenemme kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta uralla etenemiseksi. Tämän mahdollistamiseksi haluamme tarjota jatkossakin laadukkaita koulutuksia ja lisäkoulutusmahdollisuuksia jäsenillemme.

Useimmiten ammattiliittojen merkitys nousee esiin vasta epävarmoina aikoina, mutta moni tälläkin hetkellä nautittavista eduista työelämässä on ammattiliittojen ansiota.

2. Keskimääräisen palkan nouseva trendi jatkuu

Tällä hetkellä kokoaikaisena työskentelevän hallinnon ammattilaisen keskimääräinen palkka on 3748 euroa kuukaudessa. Alan palkkakehitys on ollut nousevassa suunnassa jo muutaman vuoden ajan, ja keskimääräinen palkka on korkeimmillaan aiempiin vuosiin verrattuna. Positiivisesta trendistä huolimatta tutkimukseen vastanneet ovat jokseenkin sitä mieltä, että alan palkkoja tulisi korottaa. Tuloksista on nähtävissä, että alalla työskentelevien palkkakehityksessä yleiskorotukset ovat avainasemassa. Tässä asiassa ammattiliitoilla on suuri merkitys, koska he neuvottelevat oikeudenmukaisia työehtoja ja palkkausta puolestamme. Useimmiten ammattiliittojen merkitys nousee esiin vasta epävarmoina aikoina, mutta meidän on hyvä muistaa, että moni tälläkin hetkellä nautittavista eduista työelämässä on juurikin ammattiliittojen ansiota.

Kehotan seuraamaan palkkasuosituksia ja ottamaan rohkeasti asian esille työnantajan kanssa. Palkkasuositukset ovat aina tukenasi, kun olet neuvottelemassa omaa osaamistasi ja työn vaatimustasoa vastaavaa palkkaa itsellesi. Skilla julkaisee päivitetyt palkkasuositukset myöhemmin keväällä 2022, joten pysy kuulolla!

Tulemme tekemään entistä enemmän töitä epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi.

3. Häirintä, epäasiallinen kohtelu ja työtehtävän arvostuksen puute ovat huolestuttavan yleisiä

14 % jäsenkyselyn vastaajista on kokenut seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää työssään ja yli puolet, 56 prosenttia, vastaajista on kohdannut epäasiallista kohtelua tai arvostuksen puutetta työtehtävänsä vuoksi. Järjestömme on tehnyt vuosikymmeniä töitä ammattikunnan arvostuksen eteen, mutta edellä mainitut prosenttimäärät ovat hälyttävän korkealla tasolla alalla työskentelevien osalta. Tämä on huolestuttava tulos, mistä saimme viitteitä viime vuonna Näkymätön sihteeri -kampanjan vastausten ja palautteen myötä.

Viime aikoina niin sanotut näkymättömät työt ovat saaneet enemmän näkyvyyttä mediassa ja assistentteja, erityisesti johdon assistentteja, on nostettu esille heidän ainutlaatuisen osaamisensa vuoksi. Meidän alamme korkeasti koulutetut ammattilaiset tekevät merkityksellistä työtä, jota ei tule väheksyä missään tilanteessa. Tulemme puuttumaan tähän asiaan viestinnässämme ja teemme entistä enemmän töitä epäasiallisen kohtelun vähentämiseksi.

Jäsenkyselyn tulokset osoittavat, että olemme tehneet asioita oikein, mutta vielä riittää tehtävää erityisesti edunvalvonnan parissa. Skilla on valveilla ja valmiina osallistumaan entistä aktiivisemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Käytämme ääntämme ja vaikutamme, jotta hallinnon ja toimistotyön asiantuntijat saavat ansaitsemansa arvostuksen työelämässä. Tärkeimpänä viestinä haluan sanoa kaikille hallinnon moniosaajille: olkaa ylpeitä työstänne, tuntekaa oikeutenne ja muistakaa, että Skilla on aina teidän tukenanne.


Skillan jäsentutkimuksen tulokset julkaistaan verkkosivuillamme viikolla 19.

 

Virpi Rouhiainen toimii Skilla ry:n puheenjohtajana kaudella 2022–2023.

Jaa artikkeli